Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Jan Flotyński 153
Strony: 153-169
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obliczenia dla 60 największych i najbardziej płynnych spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20 i mWIG40. Uzyskane stopy zwrotu akcji posłużyły do weryfikacji przydatności użycia wieloletniej średniej stopy zwrotu WIG jako parametru modelu CAPM do oszacowania premii za ryzyko i prognozowania przyszłych stóp zwrotu akcji.
Słowa kluczowe: model CAPM, teoria portfela, premia za ryzyko, współczynnik beta, stopa zwrotu wolna od ryzyka

THE AVERAGE MARKET RATE OF RETURN OF WIG AS A TOOL IN CAPM MODEL FOR THE PREDICTION OF PRICE CHANGES OF STOCKS LISTED ON THE REGULATED MARKET IN 2009–2013

Abstract
In the article the CAPM model has been presented as well as the issue of utilizing the appropriate market rate of return. The empirical study based on the data from the Warsaw Stock Exchange has been conducted. The time scope embraces years 2009–2013 after the global financial crisis. Calculations have been carried out of 60 the biggest and most liquid public shares. Their rates of return were utilized to verify the usefulness of long-term average rate of return of market portfolio as a parameter of one-factor CAPM for forecasting rates of return of stocks.
Keywords: model CAPM, portfolio theory, risk premium, beta coefficient, risk-free rate of return
JEL codes: C01, G10, G11, G12