Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Krzyminiewska 185
Strony: 185-194
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy kwestii wykorzystania możliwości tkwiących w działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, zwłaszcza w warunkach zagrożenia degradacją cywilizacyjną niektórych z nich. Na przykładzie wybranych typów podmiotów autorka wskazuje na ich komplementarny wobec gospodarki rynkowej charakter, pozwalający na integrację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych, a także ekonomię społeczną jako instrument przeciwdziałania marginalizacji wiejskich społeczności lokalnych i alternatywę dla transferów socjalnych.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, wykluczenie społeczne, obszary wiejskie

SOCIAL ECONOMY IN THE PROCESS OF THE COUNTERACTION FOR SOCIAL EXCLUSION ON RURAL AREAS

Abstract
The article discusses issues related to possibilities inherent in the activities of social economy entities in rural areas, especially those endangered by degradation of civilization. Article shows as an example, some types of entities which have complementary nature to the market economy, allowing for social and economic integration and reintegration of excluded people. It identifies the social economy as an instrument to counteract the marginalization of rural communities as well as an alternative to social transfers.
Keywords: social economy, social exclusion, rural areas
JEL codes: A130, J43