Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Matkowska 195
Strony: 195-207
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano identyfikacji najważniejszych zmian w procesach migracyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie transformacji migracyjnej znajduje się obecnie nasz kraj? Celowi pracy zastała podporządkowana jej struktura. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano kierunki emigracji z Polski i jej zmiany na przestrzeni dziesięciu lat, kolejna jego część zawiera analizę statystyczną tendencji w rozmiarach i strukturze imigracji.
Słowa kluczowe: migracje zagraniczne, emigracja z Polski, imigracja do Polski, transformacje migracyjne

MIGRATION PROCESSES IN THE POST-ACCESSION POLAND

Abstract
Polish accession to the European Union in 2004 resulted in many institutional, economic and social changes. The consequences of membership can also be observed in migration processes. The aim of the paper is to analyse the changes in the Polish migration processes and the attempt to determine what transformation phase we are after ten years of UE membership. These objectives inform the structure of this work; the first part presents the trends in the size and structure of emigration from Poland and their changes after 2004. The second section discusses economic immigration.
Keywords: international migration, emigration from Poland, immigration to Poland, migration transformations
JEL codes: F22, J11, J61