Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Tomasz Bednarz, Elżbieta Ziółkowska 223
Strony: 223-234
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zweryfikowanie przydatności zastosowania metody quick testu do oceny sytuacji finansowej na podstawie dwóch grup przedsiębiorstw: 37 „dobrych” i 37 „złych”. Przedsiębiorstwa przyjęte do bazy „dobrych” charakteryzowały się osiąganiem zysku, natomiast przedsiębiorstwa „złe” postawione były w stan upadłości. Teza badawcza postawiona w artykule stwierdzała, że metoda quick testu z wybranymi czterema wskaźnikami (samofinansowania, stopnia pokrycia odsetek, rentowności aktywów i poziomu kosztów) daje możliwość prawidłowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że teza ta jest fałszywa, co oznacza, że metoda quick testu z wybraną grupą wskaźników nie daje możliwości prawidłowego zdiagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: pozycja finansowa, metoda quick testu, wskaźniki finansowe, spółki giełdowe

DIAGNOSIS OF FINANCIAL POSITION LISTED COMPANIES BY QUICK TEST

Abstract
The aim of this article is to verify the suitability of the method quick test to assess the financial situation on the basis of two groups of companies: 37 “good” and 37 “bad”. Companies admitted to the base of the “good” were characterized by achieving a profit, the company “bad” were put into receivership. The research thesis was, placed in an article that the method of quick test with selected four indicators (self-financing, coverage of interest, return on assets and the cost level) makes it possible to assess the financial condition of enterprises properly. The studies indicated that the thesis is false, which means that the method of quick test with a select group of indicators makes it possible to correctly diagnose the financial condition of enterprises.
Keywords: financial position, quick test method, the financial indicators, listed companies
JEL codes: G32, G33