Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Pietrucha 235
Strony: 235-250
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedmiotem zainteresowania są różnice w wysokości stóp procentowych przed przyjęciem euro jako źródło narastania nierównowag makroekonomicznych. Przeanalizowano różnice nominalnych oraz realnych stóp procentowych dla krajów dotkniętych kryzysem i wyciągnięto wnioski dla Polski. Występujące różnice między Polską a strefą euro mogą wskazywać na zbliżony do krajów dotkniętych kryzysem potencjał do narastania nierównowag makroekonomicznych. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia wspólnej waluty polityka gospodarcza musi być przygotowana na działania pozwalające na zahamowanie lub skorygowanie nierównowag makroekonomicznych.
Słowa kluczowe: strefa euro, nierównowagi makroekonomiczne, akcesja, euro, konwergencja nominalna

INTEREST RATES CONVERGENCE AND MACROECONOMIC IMBALANCES IN EURO AREA

Abstract
Paper discusses lack of interest rates convergence prior to euro adoption as the reason of eurozone crisis. Paper examines spreads of nominal and real interest rates. Taking into account differences in interest rates between Poland and the euro area (similar to the countries affected by the crisis prior to joining eurozone), there is a potential for accumulation of macroeconomic imbalances, especially if we take into consideration the state of the real convergence. This means that in the case of adoption of a common currency, economic policy must be prepared to act allowing the suppression or correction of macroeconomic imbalances.
Keywords: Euro area, macroeconomic imbalances, accession, euro, nominal convergence
JEL codes: E42, E43, F36