Zeszyty naukowe
Autor: Mirela Romanowska 251
Strony: 251 - 262
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
Polska gospodarka staje się coraz bardziej otwarta i strukturalnie lepiej dopasowana do gospodarki europejskiej. Postępująca integracja gospodarcza w sposób naturalny wykre owała zapotrzebowanie na posiadanie wspólnej europejskiej waluty. Celem artykułu jest przedstawienie istoty konwergencji ze szczególnym uwzględnieniem szans wykorzystania korzyści wynikających z przyjęcia euro, które powinny przełożyć się na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego. Stosując metodę studiów literaturowych i analizy opisowej, wskazano drogę dojścia i aktualny stan przygotowania Polski do spełnienia warunków konwergencji.
Słowa kluczowe: konwergencja, Unia Europejska, waluta europejska

POLAND ON THE WAY TO THE COMMON EUROPEAN CURRENCY – OPPORTUNITIES AND THREATS

Abstract
Polish economy is becoming more open and structurally better suited to the European economy. Progressive economic integration has naturally created a demand for a common European currency. The aim of this article is to show the essence of convergence with considerable emphasis placed on the opportunities to enjoy the benefits from the adoption of Euro which should lead to an increase in the pace of economic development. The method of literature studies and descriptive analysis have been used to show the way to the adoption of Euro and the present state of Polish preparations to meet the conditions of convergence.
Keywords: convergence, European currency, European Union
JEL codes: F36, F45