Zeszyty naukowe
Autor: Emil Mariusz Szymański 263
Strony: 263-274
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-20
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano analizę dwóch gospodarstw pasiecznych w odmiennych etapach rozwoju. Jedno z nich jest na etapie stabilizacji prowadzonej przez właściciela, natomiast drugie intensywnie się rozwija i uczy na popełnianych błędach, niedawno też rozpoczęło gospodarowanie pszczołami. Okres porównania obejmuje lata 2009–2014, a głównym kryterium odniesienia jest średnia wydajność miodowa w obu gospodarstwach pasiecznych oraz ich wielkość. Autor przedstawia czynniki, które wywierają istotny wpływ na poziom osiąganych wyników produkcyjnych głównie ze względu na podejmowanie decyzji w procesie gospodarowania zasobami. Wnioski poparte są analizą statystyczną danych z gospodarstw pasiecznych.
Słowa kluczowe: ekonomika pszczelarstwa, gospodarstwa pasieczne, miód

ISSUES OF THE DEVELOPMENT AND THE STABILIZATION OF BEEKEEPING FARMS – CASE STUDY

Abstract
In the following article author presents an analysis of two beekeeping farms that represent different stages of development. One of them is in the process of stabilization conducted by the owner, while the other is being intensively developed and learns from past mistakes. Period which is taken under comparison considers years: 2009–2014, while the main criteria of comparison is the average efficiency of honey in both beekeeping farms as well as their size. Author describes key factors that have influence on the level of performance of production considering mainly the decision-making process of resource management. Conclusions are supported by statistical analysis obtained from beekeeping farms.
Keywords: beekeeping economy, beekeeping farms, honey
JEL code: Q12