Zeszyty naukowe
Autor: Anetta Waśniewska 275
Strony: 275-285
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-21
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie, znaczenie i determinanty wpływające na rozwój lokalny w ujęciu społecznym i gospodarczym. W drugiej części artykułu zostały omówione wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzone w maju i czerwcu 2012 roku. Badaniem objęto gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników społeczno-gospodarczych mających wpływ na rozwój gmin w Polsce na przykładzie województwa wielkopolskiego. Badanie (ankietyzację) przeprowadzono na poziomie administracyjnym gminy.
Słowa kluczowe: gmina, rozwój lokalny, czynniki rozwoju

SELECTED SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN POLAND

Abstract
In the first part of the article brought closer to the concept, importance and determinants affecting local development in terms of social and economic. In the second part of the article are presented selected results of empirical studies that have been conducted in May and June 2012. The study included municipalities, rural and urban-rural Wielkopolska province. The aim of that paper is to present selected socio-economic factors affecting the development of communities in Poland on the example of the Wielkopolska region. The study (a questionnaire) was performed at the administrative level – municipalities.
Keywords: commune, local development, development factors
JEL code: P25