Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Krzyminiewska 33
Strony: 33-41
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto kwestie związane z ekonomią społeczną, wskazując, że jej rozwój może stać się przeciwwagą wobec współczesnego rynku pracy, na którym występuje zjawisko prekaryzacji. W części pierwszej dokonano charakterystyki pojęcia prekariatu, wskazano na jego cechy oraz niekorzyści wynikające z prekaryzacji dla jednostki, zbiorowości i społeczeństwa jako całości. W części drugiej wskazano na ekonomię społeczną jako tę sferę działalności gospodarczej, której rozwój jest szansą na łagodzenie skutków neoliberalnych instrumentów stosowanych na rynku pracy.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, prekariat

THE PRECARIAT: NEW STAKEHOLDER SOCIAL ECONOMY

Abstract
The articles indicates that the development of social economy may become counterweight to current labor market in which the phenomenon of precarization occurs. The first part characterizes the concept of precariat, its distinguishing features and drawbacks from precarization of individual community and society. The second part discusses the social economy as activity area the development of which is a chance to alleviate the results of neoliberal instruments. applied in labor market.
Keywords: social economy, precariat
JEL codes: J08, P16, Z13