Zeszyty naukowe
Autor: Oleksandr Oksanych 43
Strony: 43-53
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem rozważań w artykule jest miejsce i rola przedsiębiorstwa w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa. Przedstawiono model optymalizacji kosztów utrzymania pozycji konkurencyjnej firmy na podstawie działalności inwestycyjnej i marketingowej. Przedstawiono wybrane aspekty kreowania polityki inwestycyjnej państwa z uwzględnieniem aktywnej roli podmiotów gospodarczych oraz wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, polityka innowacyjna, przedsiębiorstwo

INNOVATIVENESS OF ENTERPRISE – FROM TRASFER TO GENERATING OWN INNOVATIONS

Abstract
The subject of discussion in the article is the place and role of businesses in creating innovative policy of the state. The article contains the model for optimizing costs remain competitive company based on investment and marketing activities. It presents selected aspects of the creation of the state investment policy, taking into account the active role of companies and a support of R & D enterprises.
Keywords: innovative activity, innovation policy, the company
JEL code: O30