Zeszyty naukowe
Autor: Maria Parlińska, Łukasz Pietrych 55
Strony: 55-63
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pracy dokonano przeglądu zastosowań metody eksperymentalnej w badaniach ekonomicznych. Jest to metoda odkrywania wiedzy naukowej zdobywająca coraz większe uznanie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu teorii stabilnych alokacji. Została ona zaczerpnięta z teorii gier i ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. Badania empiryczne dokonywane w ramach tej teorii są przeprowadzane głównie na podstawie różnego rodzaju eksperymentów ekonomicznych. Szczególnie istotny wkład do teorii dopasowania wniosły prace Alvina E. Rotha. W publikacji podkreślono możliwości badania optymalnych skojarzeń za pomocą eksperymentu.
Słowa kluczowe: ekonomia eksperymentalna, teoria stabilnych skojarzeń

METHOD OF ECONOMIC EXPERIMENT IN THE THEORY OF STABLE ASSOCIATIONS

Abstract
The paper is a review of the use of experimental methods in economic research. It is a method, appreciated by scientists more and more, and discovering new scientific knowledge. In the next part it is defined the basic concepts of the theory of stable associations, which was taken from game theory and have a very wide practical applications. Empirical studies are conducted mainly on the basis of various economic experiments. Especially important contribution to the theory of matched made AE Roth works. The publication highlighted the potential optimal research associations through experiment.
Keywords: experimental economics, the theory of stable associations
JEL code: C99