Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak 197
Strony: 197-206
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zróżnicowane ujęcie znaczenia pracy stwarza możliwości szerokiego spojrzenia na korzyści, jakie daje praca i jej wykorzystanie. Korzyści indywidualne mogą wynikać z osiągania przez pracobiorców dochodów z tytułu świadczenia pracy, zaspokajania potrzeb i możliwości samorealizacji czy rozwoju. Natomiast zaangażowanie zasobów pracy przez przedsiębiorstwa może generować zyski i sprzyjać ich dalszemu rozwojowi. Praca wykorzystana w procesie produkcyjnym jest jednym z czynników, który przyczynia się do wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej. Decyzje o podziale dochodu podejmowane przez poszczególne gospodarstwa domowe i państwo wpływają na społeczny podział tego dochodu. Indywidualne decyzje gospodarstw domowych o podziale dochodu dyspozycyjnego na konsumpcję i oszczędności determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przychody i w konsekwencji ich poziom zysków, które zostają obciążone podatkiem dochodowym. Natomiast z punktu widzenia państwa dochody podatkowe stanowią źródło finansowania wydatków z budżetu państwa.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie indywidualnych korzyści, jakie może osiągać pracownik z tytułu świadczenia pracy i pracodawca, angażując czynnik pracy.
Słowa kluczowe: czynnik pracy, rynek pracy, dochody

A RANGE OF LABOUR-GENERATED ECONOMIC BENEFITS

Abstract
Labour’s complementary social and economic functions build a framework that enables individuals to identify themselves with specific groups within a society. Analysing these functions provides a broad overview of the range of benefits of being employed and providing employement. On an individual level, labour is a source an income corresponding to one’s professional position – the means to cater to one’s personal needs and aspirations of self-growth. At the same time, employees are the powerhouse behind an enterprise, generating revenues and driving business’ development. Labour related to production processes is, thus, one of the factors stimulating national economic growth, which translates into higher income recorded by the country as well as its citizens. Therefore, its subsequent distrobution depends on the revenue management on a household as well as a national level. On a household level, budget management between spendings and savings affects enterprises’ revenues and profits, which are later subject to taxing. Revenue from the collected taxes, in turn, provides the means of financing country’s budgetary expenses.
The following analysis aims to elaborate on the benefits derived by an employee provided with labour as well as an employer providing the labour.
Keywords: labour, labour market, income
JEL codes: D14, E24, E21