Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Klepacka-Dunajko, Halina Kałuża 271
Strony: 271-281
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-23
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tendencji zatrudnienia w przedsiębiorstwach sektora MŚP na obszarze Polski Wschodniej w latach 2007–2013 oraz związku między stopą bezrobocia a dynamiką zatrudnienia i wskaźnikiem przedsiębiorczości w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności w wieku produkcyjnym. Stwierdzono, że występuje statystyczna zależność między zatrudnieniem, bezrobociem i wskaźnikiem przedsiębiorczości.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Polska Wschodnia, zatrudnienie, bezrobocie

THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR VALUE AND UNEPLOYMENT IN THE EAST POLAND 2007–2013

Abstract
The article presents results of the research on employment trends in the SME sector in the area of Eastern Polish 2007–2013, and the relationship between the unemployment rate and the dynamics of employment and entrepreneurship in the light indicator data of the Central Statistical Office. The entrepreneurship indicator was resented as a number of registered in the REGON system for 10 thousand inhabitants in the production age. A statistically significant dependency was found between the of employment, unemployment and entrepreneurship indicator.
Keywords: entrepreneurship, East Poland, employment, unemployment
JEL codes: R11, R12