Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek 283
Strony: 283-295
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-24
pdfpełen tekst

Streszczenie
Pierwsze dziesięciolecie uczestnictwa Polski w UE istotnie zwiększyło zainteresowanie rodzimych przedsiębiorstw podejmowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, choć w poszczególnych województwach nie było ono równomierne. To nasuwa pytanie o motywy i cele podejmowanych inwestycji, a także o wybierane ścieżki ekspansji. Celem artykułu jest prezentacja procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w kontekście założeń uppsalskiego modelu umiędzynarodowienia. Wyniki badań potwierdzają tezę, że przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, podobnie jak przeciętnie wszystkie polskie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem firm sektora finansowego), dokonują ekspansji zgodnej z fazowym modelem uppsalskim. Ze względu na relatywnie niewielkie doświadczenie w procesach aktywnego umiędzynarodowienia dominują jak dotąd takie formy bezpośredniej obecności na rynkach zagranicznych, które powalają zwiększyć sprzedaż, czyli de facto wspierają eksport. Najpopularniejszymi kierunkami ekspansji są rynki krajów ościennych, o niewielkim dystansie psychicznym.
Słowa kluczowe: model uppsalski, bezpośrednie inwestycje polskich przedsiębiorstw

EXPERIENCE OF INTERNATIONALIZATION PROCESS OF THE ENTERPRISES FROM LODZ REGION – AN ATTEMPT TO VERIFY UPPSALA MODEL

Abstract
The aim of the article is to present the process of internationalization of enterprises of the Lodz voivodeship in the context of Uppsala model of internationalization. The research results confirm the thesis that companies from the Lodz region, as well as an average all Polish companies (excluding financial sector) proceed expansion path in accordance with the uppsala model. Due to relatively little experience in the active phases of internationalization, most investors have chosen those FDI forms, which allow them to increase sales (which is de facto export support strategy). As for the geographical breakdown of OFDI, the most popular directions of expansion are neighboring countries, with little psychic distance.
Keywords: Uppsala model, Polish OFDI
JEL codes: F21, F23