Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 309
Strony: 309-321
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-26
pdfpełen tekst

Streszczenie
Postępujące procesy globalizacji i związane z nimi rozwiązania na arenie międzynarodowej podlegają niebywałej dynamice. Jednym z fundamentalnych obszarów współczesnej ekonomii politycznej są rozwiązania dotyczące źródeł energii. W artykule na podstawie danych statystycznych i wnioskowania przeprowadzono badania obecnego stanu rynku surowców energetycznych oraz podjęto próbę zarysowania perspektyw rozwoju na globalnym rynku energii do 2030 roku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji państw europejskich.
Słowa kluczowe: surowce energetyczne, ekonomia polityczna, zrównoważony rozwój, finanse międzynarodowe

THE SITUATION IN THE GLOBAL ENERGY MARKET AND OUTLOOK TO 2030

Abstract
Progressive globalization processes and the associated solutions internationally are subject to incredible dynamics. One of the fundamental areas of modern political economy are solutions for energy sources. In this paper based on statistical data analysis and inference has been made of the current state of energy markets and attempt to scratch the development prospects of the global energy market by 2030, with a particular focus on the situation of European countries.
Keywords: energy resources, political economy, sustainable development, international finance
JEL codes: A11, E01, E66, F00, F18, G15