Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Przybyła 323
Strony: 323-332
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-27
pdfpełen opis

Streszczenie
Celem artykułu jest próba określenia wpływu, jaki globalny kryzys gospodarczy wywarł na efektywność funkcjonowania wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Badanie przeprowadzono dla czterech SSE funkcjonujących w makroregionach (NTS 1) północnym i północno-zachodnim. W artykule przeanalizowano zmiany takich wielkości, jak m.in. liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach, poniesione przez przedsiębiorców wydatki inwestycyjne czy wielkość zatrudnienia. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2005–2013.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, specjalne strefy ekonomiczne

THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE FUNCTIONING OF SELECTED SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND

Abstract
The article is an attempt at determining the impact of the global economic crisis on the effects of the functioning of selected special economic zones (SEZ) in Poland. The study involved four SEZs functioning in the northern and north-western macro-regions (NUTS 1). The article includes analyses of alterations in e.g. the number of valid permits for conducting economic activities in the zones, the investment expenditures incurred by entrepreneurs or the employment rate. The research period spans from 2005 to 2013.
Keywords: economic crisis, special economic zones
JEL code: R10