Zeszyty naukowe
Autor: Adam Przybyłowski 333
Strony: 333-343
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-28
pdfpełen tekst

Streszczenie
Efektywny system publicznego transportu zbiorowego jest jednym z kluczowych ele­mentów wpływających na jakość życia w miastach. To dzięki niemu możliwa jest poprawa dostępności i mobilności poprzez stworzenie możliwości dojazdu do samego centrum bez samochodu. Taki system ogranicza kongestię oraz zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, przyczyniając się do równoważenia rozwoju w realizacji koncepcji smart city. Celem artykułu jest przedstawienie jakości funkcjo­nowania publicznego transportu zbiorowego Metropolitalnego Związku Komunikacyj­nego Zatoki Gdańskiej w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju transportu. Sformułowano hipotezę, że poziom zintegrowania publicznego transportu zbiorowego w trójmiejskiej metropolii nie jest w pełni zadowalający. Zweryfikowano ją pozytywnie na podstawie badania ankietowego wśród jego użytkowników.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, publiczny transport zbiorowy, Trójmiasto

METROPOLIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT – TRICITY PUBLIC TRANSPORT CASE STUDY

Abstract
Effective public transport system is one of the key elements for the high standard and quality of life in cities. Thus, it is important to pursue the development of this form of transport in order to ensure urban accessibility and mobility, minimizing at the same time the car use. Such a system reduces congestion and reduce the negative impact of transport on the environment, ensuring sustainable and smart development in the agglomerations. The purpose of this article is to investigate the quality of public transport within the Metropolitan Public Transport Association of Gdansk Bay throughout a research survey among its users. It is assumed that that the level of the public transport integration in the metropolitan is not satisfactory.
Keywords: sustainable development, public transport, Tricity
JEL code: O43