Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Raczkowska 345
Strony: 345-356
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-29
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu podjęto rozważania nad problemem nierówności dochodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy badania to lata 2005–2013. W pierwszej części omówiono główne nurty definicyjne oraz kierunki badawcze zjawiska. Druga część to analiza nierówności dochodowych oparta na współczynniku Giniego, wskaźniku zróżnicowania kwintylowego. Uzyskane wyniki potwierdziły w latach 2005–2013 zmniejszanie się nierówności dochodowych w Polsce. Wśród krajów Unii Europejskiej wyodrębniono trzy grupy zróżnicowane pod względem nierówności dochodowych. Pierwsza obejmuje Finlandię, Szwecję, Czechy, Słowację oraz Słowenię – w państwach tych poziom nierówności był najniższy. Druga grupa to państwa, w których poziom nierówności oscyluje wokół średniej europejskiej: Luksemburg, Polska, Wielka Brytania, Francja oraz Holandia. Najwyższym poziomem nierówności odznaczała się Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Grecja.
Słowa kluczowe: nierówność dochodowa, rozkład dochodów, indeks Giniego

INCOME INEQUALITY IN POLAND

Abstract
The paper elaborates on the problem of income inequality in Poland and the European Union. The first part discusses the main trends and directions of research definition of this phenomenon. The second part consisted of an analysis of income inequality based on the three indices – Gini coefficient, income quintile share ratio and the poverty rate (60% of median income). The results confirmed a decrease in income inequalities in Poland Three groups of EU countries. The first includes Finland, Sweden, the Czech Republic and Slovakia and Slovenia – in these countries had the lowest levels of inequality. The second group consists of countries where the level of inequality oscillates around the European average – Luxembourg, Poland, United Kingdom, France and the Netherlands. The highest level of inequality was characterized by Romania, Bulgaria, Latvia, Lithuania and Greece.
Keywords: income inequality, income distribution, Gini index
JEL codes: A12, D31, H24, H55